Marka Konumlandırma

Marka konumlandırma stratejileri ve çalışmaları büyük küçük demeden tüm marka ve işletmelerin izlediği yollardan biri olmaktadır. Tüketim alışkanlıklarına ve müşterilere doğrudan bağlantıyı içeren bu kavram pazarlama ve reklamcılık sektörüyle ilgili oldukça önemli bir yere sahip olan uygulamalardan biri olmaktadır. Bu nedenle hangi alanda çalışıyor olursa olsun firmaların neredeyse tamamı bu stratejilere önem vermekte ve bunlarla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Özellikle rakipleri arasında farklı bir edinmek ve kısa süre içinde diğer firmalara fark atmak isteyen işletmeler tüm pazarlama alanındaki çalışmalara önem verdikleri gibi bu alana da oldukça fazla önem vermektedir. Yeterli şekilde önem veren firmalar kendilerini rakiplerinden daha ön plana çıkarabilmektedir.

Hangi ürün ve hizmetler pazarlanıyor olursa olsun mutlaka bir rekabet ortamı söz konusu olmaktadır. Çünkü günümüz dünyasında oldukça geniş olan pazarda kendilerine iyi bit yer edinmeye çalışan sayısız firma bulunmaktadır. Tüketicilerin önünde bir ürün ya da hizmet için değerlendirebilecekleri onlarca firma ve marka seçeneği olmaktadır. Bu seçeneklerin çoğalması firmaları kendi aralarında büyük bir rekabete sürüklemektedir. Bu rekabet ortamından hareketle her firma kendisini diğerlerinden daha farklı bir yere taşımak için özgün çalışmalar üretmeye çalışmaktadır. Bu konuda devreye birçok alanda ön plana çıkan firmalar için marka konumlandırma örnekleri girmektedir. Bunlardan da anlaşılacağı üzere markaların kendilerini pazarda ve müşterilerin akıllarında nasıl bir konuma koyduğu büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi markalaşma ve performansı arttırma sürecinde tüm firmalar için yararlı olmaktadır.

Marka Konumlandırma Nedir?

Günümüzde reklamcılık ve pazarlama teknikleri oldukça genişlemiş ve farklı çalışmalarla zenginleşmiş bir konumda bulunmaktadır. Bu durum markaların ve firmaların kendi aralarında oldukça çetin birer rekabet sürecine girmelerine neden olmaktadır. Bu rekabet sonucunda marka konumlandırma nedir? sorusu devreye girmektedir. Marka konumlandırma sürecinin nasıl işlediği firmalara sağlayacağı katkıları da şekillendirmektedir. Bu çalışmalara önem veren firmalar amaçladıkları pazarlama ve reklam performansını elde etmektedir. Reklam ve pazarlama süreci en az üretim süreci kadar önem taşıdığı için müşteri ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Müşteri ilişkileri ve oluşturdukları beklentiler firmaları diğerlerinden ayırabilecek olan önemli özellikler arasında sayılabilmektedir.

Marka konumlandırma kısaca markanın rekabet ortamındaki pazarda ve müşterilerin algısında nasıl bir konumda olduğun olmaktadır. Bu kavram firmalar tarafından kendi çıkar ve avantajlarına göre şekillendirilebilmektedir. Bu nedenle müşterilerin markayı nasıl tanımlayacakları, akıllarında o marka ve firmanın nasıl yer edeceği, pazardaki durumları belirli pazarlama stratejileri ile şekillendirilebilmektedir. Böylece firmalar hedef kitlelerine karşı kendilerini en iyi şekilde konumlandırmayı başararak rakiplerinden ayrı bir yerde durmayı rahatlıkla başarabilmektedir. Marka konumlandırma süreci sadece büyük firmaların uyguladığı pazarlama yöntemleri arasında bulunmamaktadır. Bu durumun tam aksine herhangi bir alanda ürün ya da hizmet pazarlayan bir firma için bu çalışmalar profesyonel bit şekilde yapılması gereken pazarlama stratejileri arasında sayılmaktadır.

Marka Konumlandırma Neden Yapılır?

Her alanda ürün ve hizmet sunmakta olan büyük ve küçük pek çok marka bulunmaktadır. Kişiler ihtiyaçları ve istekleri için bir ürün, hizmet satın aldıklarında bir tercih süreci yaşamaktadır. Bu tercih sürecinin nasıl şekilleneceği pazarlama ve reklam teknikleri ile yönetilebilmektedir. Bunun için firmalar kendi ürün veya hizmetlerinin farklılıklarını ve rakiplerinden daha fazla öne çıkan özelliklerini vurgulayarak pek çok teknik kullanmaktadır. Marka konumlandırma teknikleri de bunlardan biri olmaktadır. Marka konumlandırma denince o markanın kişiler üzerinde etkisini belirleyecek olan pek çok faktörden bir arada söz etmek mümkün hale gelmektedir. Bunlar ürün, fiyat, algı, imaj, logo, isim gibi pek çok unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurların her biri belli derecelerde kişilerin algılarındaki marka kavramına etki etmektedir. Markalaşma sürecinde soyut ve somut pek çok unsurun şekillendirilmesi yapılmakta ve bu unsurların hepsi kişilerin algılarında yer edinmektedir. Bu nedenle özenli birer çalışma gerektirmektedir.

Marka konumlandırma adımları belirlenirken öncelik verilen konu firmaların ihtiyaçları ve hedef kitleye nasıl yaklaşılacağı olmaktadır. Çünkü her marka konumlandırma çalışması kendine özgü ögeleri içererek söz konusu olan markaya özgün olmaktadır. Bu nedenle bu süreçte yaratıcı fikirler kullanmak ve ilgi çekiciliği ortaya koymak gerekmektedir. Markaların kişilerin akıllarında oluşacak algıyı şekillendirmek istemelerinin temel sebebi rakiplerinden farklı olduklarını göstermek ve rekabet etmektir. Bu sürecin verimli değerlendirilmesi sonucunda oluşacak algı iyi olmakta ve kişileri o firmaya yönlendirmektedir. Bu da reklamcılık ve pazarlama faktörlerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalar da tıpkı diğer faktörler gibi ürünlerin talep edilmesini doğrudan etkilemektedir.

Marka Konumlandırma Stratejileri

Bir marka oluşturma sürecinde birçok adım bulunmakta ve bu sürecin doğru değerlendirilmesi firmaları rakiplerinin önüne geçerek pazar ortamında avantajlı duruma gelmelerine olanak sağlamaktadır. Marka konumlandırma süreci de bu markalaşma ve pazarlama sürecinin önemli bir parçası olmakta ve kişilerin zihinlerinde oluşan marka algısını belirleyerek müşteri ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Bu konuda geliştirilen oldukça fazla teknik olmakta ve pazarlama teknikleri gelişip farklılaştıkça bu teknikler de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu konuda hizmet vermekte olan uzman firmalar olmakta ve markalaşma sürecinde bu aşamada olan firmalara profesyonel destek sağlamaktadır. Ürün ya da hizmetlerin hangi özelliklerinin ön plana çıkarılmak istendiği, hangi avantajlarıyla rakiplerinden ayrıldıkları gibi detaylar belirlenerek bu süreçte atılacak adımlar buna göre belirlenmektedir. Uygulanacak stratejiler markadan markaya değişiklik göstereceği için öznel planlamalarla yönetilmesi gereken süreçler olması gerekmektedir.

Her firma kendisi için uygun marka konumlandırma stratejileri ve yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaya koymaktadır. Bu yöntemler kendi içerisinde de pek çok dala ayrılırken pek çoğu uzmanlık gerektiren alanları oluşturmaktadır. Bu nedenle markalaşma sürecinde olan veya yeni kurulan firmalar bünyelerinde bu işlemlerle ilgilenecek pazarlama alanında uzmanlaşmış kişileri çalıştırmakta ya da bu alanda uzmanlaşmış diğer kişi ve kuruluşlarla iş birliği halinde olmaktadır. Bu süreçlerin tamamı reklamcılık ve pazarlama süreçleri gibi firmalar için özel olarak belirlenmekte ve uygulamaya konmaktadır. Her markanın kimliği ve ürettiği ürün ile hizmetler birbirlerinden farklı olduğu için bu süreçler de farklı ve özgün olmaktadır. Buradaki amaç bu farklılıkları öne çıkararak rakiplerin önüne geçmek ve müşteri kitlesini arttırmak olmaktadır.

Marka Konumlandırma Nasıl Yapılır?

Marka konumlandırma süreci her firma için farklı süreçleri kapsamakta ve bu nedenle öznel olmaktadır. Bunun sebebi her firmanın özelliklerinin farklı olması olmaktadır. Pazarlama ve reklamcılık sektörünün öznelliği bu süreçleri de doğrudan etkilemiş ve öznellik katmıştır. Bu nedenle profesyonelleşmiş ajans ve uzman kişilerden bu süreçlerle ilgili danışmanlık almak pek çok markanın tercih ettiği durumlar arasında bulunmaktadır. Her marka için önem taşıyan bu işlemler bütünü hem rakiplerle hem de müşterilerle ilişkileri yakından ilgilendirmekte olduğu için sağlam temellerle örülmüş olması gerekmektedir. Bu da bu süreçlerin ne kadar büyük hassasiyetler gerektirdiğini ve her çalışanın üzerine düşen görevi yapmasının gerekliliğini göstermektedir.

Özellikle yeni kurulma sürecinde olan ya da mevcut konumlarını daha da iyileştirmeyi hedefleyen firmalar marka konumlandırma nasıl yapılır konusunda araştırmalar yapmakta ve bu konuda çalışmalara başlamaktadır. Bu tekniklerin ve stratejilerin tamamı birer pazarlama unsurları olduğu için firmalar için ürünlerin veya hizmetlerin satılması yönünde büyük katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda bu süreci iyi değerlendirmiş olan büyük firmaların ne denli tanınır oldukları, rakipleri arasında çok daha iyi bit konumda olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Bu fark yaratma ve müşterilerin gözünde iyi bir imaj oluşturma işlemleri yapılabilecek en iyi reklamlardan biri olmaktadır. Tanınırlık arttıkça daha büyük kitlelere ulaşmak ve daha fazla müşterinin hizmet veya ürünleri satın almaya yönlendirilmesini sağlamak mümkün olmaktadır. Reklamcılığın asıl amacı da bu durum olduğu için reklam yapmaya önem veren tüm firmaların marka konumlandırmaya da önem verdiği görülmektedir.

Marka Konumlandırma Süreci

Bir firma herhangi bir alanda ürün ya da hizmet pazarlarken rakiplerinden ayrılmayı ve onlara nazaran daha çok tercih edilmeyi talep etmektedir. Bu nedenle performansını arttırmak ve kendisini büyütmek isteyen firmalar başta olmak üzere hangi alanda çalışıyor olursa olsun her firma marka konumlandırma sürecinden geçmektedir. Bu süreç kişilerin akıllarında o firmanın nasıl oluştuğunu belirlemekte olduğu için pazarlama ve reklam aşamasının önemli bir değeri olmaktadır. Bu nedenle bu sürece önem veren ve bu süreçte sağlam temellerle çalışmalar yapan firmalar rakiplerinden bir adım önde olmaktadır. Bu çalışmaların nasıl yapılacağının belirlenmesi için gereken ilk unsur markanın nasıl bir kimliğe sahip olduğu olmaktadır. Çünkü müşterilerin taleplerine nasıl cevap verileceği, şirketin iç işleyişinin veya dışarıyla ilişkilerinin nasıl olacağı gibi unsurlar şirketlerin kimlikleriyle oluşan unsurlar olmaktadır. Bu temel üzerine şekillenmekte olan tüm pazarlama unsurları gibi bu markanın kişilerde nasıl bir algı oluşturacağını belirleyen bu süreç de bu temel üzerinde şekillenmektedir.

Bu sürece önem veren ve marka konumlandırması nasıl yapılır? gibi sorulara cevap arayan firmalar bu konuda profesyonel destek veren ajanslarla iletişime geçerek destek ve danışmanlık alabilmektedir. Bu sürecin şekillenmesi hedef kitlenin ihtiyaç ve talepleri ile de doğrudan ilgili olduğu için firmanın öncelikle ürün ve hizmetlerinin kimlere ulaştırmak istediğini belirlemesi gerekmektedir. Mevcut müşteri kitlesini iyi tanımak ve taleplerini bilmek daha çok kitlelere ulaşmanın yolu olarak değerlendirilebilmektedir. Çünkü mevcut müşterilerin ürün ve hizmetler hakkındaki görüşleri, firma için oluşturdukları algının nasıl olduğu gibi geri dönütler bu süreci şekillendirmek için gözlemlenmesi gereken unsurlardan olmaktadır.

Rakiplerin performanslarını ve diğer tüm çalışmalarını takip etmek de markaların kendileri hakkında nesnel bir görüş belirlemelerine de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda onlardan farklı bir yerde konumlanmak istedikleri için pazardaki diğer firmalar hakkında bilgi sahibi olmak oldukça büyük önem taşımaktadır. Rakipleri ve müşteri kitlesini tanımak marka konumlandırma sürecinin oldukça büyük bir parçası olarak görülmektedir. Aslında bu diğer firmalar ile hedef kitlenin özelliklerini analiz etme işlemleri sadece bu süreç için önemli olmamaktadır. Çünkü pazarlama ve reklamcılık ile ilgili atılan her adımda bu analizlerin gerekliliği olmaktadır.

Marka Konumlandırma Aşamaları

Marka konumlandırma yapılırken öncelikle bu çalışmaların yapılacağı firmanın ve sunduğu ürün veya hizmetlerin niteliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Nasıl bir firma veya ürün için pazarlama çalışmalarının yapılacağını belirlemek bu sürecin ilk aşaması olmaktadır. Birçok ürün ve hizmet çeşitliliğinin bulunduğu piyasada hangi ürün veya hizmet için nasıl uygulamalar yapılacağı farklı farklı olmaktadır. Hangi ürün ya da hizmetlerin sunulduğu belirlendiğinde mevcut pazar ve rekabet ortamı da sağlıklı bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Her ürün ve hizmet için oluşturulan bir hedef kitle bulunmaktadır. Reklam ve pazarlama aşamalarının tamamı bu hedef kitlenin ilgisini çekmeye yönelik olmaktadır. Bu nedenle de marka konumlandırma aşamaları gerçekleştirmek için de yine hedef kitlenin talep ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi önem taşımaktadır. Hedef kitlenin ihtiyaçları belirlenerek ve bunlar göz edilerek atılan her adım yararlı olmakta ve geri dönüşü sağlıklı olmaktadır.

Marka konumlandırma işlemleri yapılırken markanın neye göre konumlandırılacağı da belirlenmektedir. Fiyata göre konumlandırma, ürün seçeneklerine göre konumlandırma, rakiplere göre konumlandırma, kullanıma göre konumlandırma gibi farklı birçok marka konumlandırma süreci mevut olmaktadır. Bunlardan en uygunu ve firma için en yarar sağlayacak olanının seçilmesi bu aşamalara geçmek için önemli bir adım olmaktadır. Bundan sonraki süreçte ise mevcut durumda markanın rakipleri arasında nasıl bir konumda olduğu, müşteriler tarafından ne kadar talep edilmekte olduğunun belirlenmesi bu süreçte nelere ihtiyaç duyulacağı hakkında fikir vermekte olduğu için önem taşımaktadır. Rakipler arasında iyi bir analiz yapmak ve firmanın ihtiyaçlarının belirlemek gerekli olmaktadır. Bundan sonraki süreçte firmanın ihtiyaçlarının yanında müşteri kitlesinin talepleri de göz önünde bulundurularak planlama yapılması gerekmektedir. Çünkü önemli olan müşterilerin isteklerini karşılayacak şekilde hizmetler sunmak olmaktadır.

Marka Konumlandırma Sunumu

Yeni kurulmakta olan ya da mevcut kurulmuş ancak performansını iyileştirmeye ihtiyaç duyan tüm firmalar belirli pazarlama ve reklam tekniklerinden yararlanmaktadır. Bu işlemlerin kimisi şirketin iç işleyişinde çözümlenerek çalışanların görevlerini yerine getirmesiyle oluşmaktadır. Bazı noktalar ise firmaların bu alanlarda uzmanlaşmış ve profesyonel hizmet veren diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak ve uzman desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Pek çok pazarlama ve reklamcılık sürecinin iyi ve kaliteli bir şekilde işlenebilmesi için o alanda eğitim almış ve kendini geliştirmiş kişilerin desteğiyle şekillendiği takdirde daha da verimli olmaktadır. Bunun için bu alanda hizmet veren firmalar marka konumlandırma sunumu gibi hizmetler sunarak markalara destek sağlamaktadır. Bu süreçlerin önemini kavramış olan küçük büyük pek çok marka bu profesyonel pazarlama ve reklam desteklerinden yararlanarak büyümek ve kendi mevcut performanslarını daha da geliştirmek için uygun ortamlar yaratmaktadır. Her markanın hedefi ve beklentisi farklı olacağından oluşturulacak adımlar da bu yönde farklılıklar içermektedir.

Marka konumlandırma süreci işletilirken profesyonelliğin bu kadar öne çıkmasının nedeni bu sürecin doğru işlendiği takdirde firmalara sağlayacağı yararların oldukça fazla olması olmaktadır. Reklam ve pazarlama aşamalarının her adımında olduğu gibi bu adımda da hedef kitlenin taleplerine uygunluk, yaratıcılık, ilgi çekicilik, özgünlük gibi özellikler önem kazanarak ön plana çıkmaktadır. Bu aşamadaki her adımın bu detaylara dikkat edilerek atılması marka konumlandırma sürecinin verimli olmasına olanak sağlamaktadır. İyi bir marka konumlandırma sürecinden geçmiş olan markalar kendilerini Pazar ortamında rahatlıkla fark ettirebilmektedir. Büyük markaların kısa sürede rakiplerinin önüne geçerek isimlerini duyurmasında kişilerin o marka için zihinlerinde oluşan kavramların rolü büyük olmaktadır. Bu da doğrudan bu konumlandırma işleminin bir sonucu olduğu için bu stratejiler gerekli ve oldukça yararlı pazarlama stratejileri arasında yerini almaktadır.

Profesyonel Marka Konumlandırma

Üretim ve tüketim ilişkilerini doğrudan etkileyen süreçlerden pazarlama ve reklamcılık sektörünün birçok önemli adımı bulunmaktadır. Bu önemli adımların arasında bulunan marka konumlandırma işlemleri için de aynı çok süreçten oluşma halinden söz edilebilmektedir. Bir markanın kuruluş sürecinden yükselişe geçişi ve istediği performansa ulaşmasına kadar geçen tüm süreçte bu konumlandırma sürecinin etkileri yakından hissedilebilmektedir. Bunun nedeni bu sürecin markalaşma üzerinde olmazsa olmaz bir etkisinin olması olmaktadır. Bir markayı marka yapan detaylardan biri müşterilerin o marka için oluşturdukları düşüncelerin bütünü olmaktadır.

Hangi koşullarda markanın nasıl anımsandığı, tavsiye edilip edilmediği, tercih edilmek için kaçıncı sırada yer aldığı gibi pek çok detay müşterilerin zihninde oluşan algıyı oluşturmaktadır. Bu algının nasıl şekilleneceği ve markanın nasıl bir konum edineceği bu yönde yapılacak çalışmaların niteliğine bağlı olarak değişmektedir. İyi bir temelde oluşturulan ve yönetilen bu sürecin getirileri markaların performansını arttırma konusunda büyük oranda yardımcısı olan detaylar olmaktadır. Bu nedenle iyi stratejiler geliştirmek ve özenli bir şekilde uygulamaya konmak marka konumlandırma sürecinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Marka konumlandırma yapılırken birçok faktör göz önünde bulundurularak titiz planlamalar yapılması söz konusu olmaktadır. Bu planlamalar sonucunda yapılacak çalışmaların tümü firmanın ve müşteri kitlesinin taleplerine göre şekillenmektedir. Bu temel talep özelliklerinin ve firmanın nasıl bir kimliğe sahip olduğunun bilinmesi bu süreçte gerekli olan bilgileri oluşturarak bu sürecin sorunsuz bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bazı durumlarda şirketin kendi iç işleyişi içerisinde bazı önemli pazarlama detaylarını tam anlamıyla gerçekleştiremediği görülebilmektedir.

Bu gibi durumlarda profesyonel olarak bu alanda çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlardan alınacak desteklerle bu süreçler çok daha verimli bir şekilde yönetilebilmektedir. Bu süreçlerin verimli gerçekleşmesine önem veren firmalar bu noktada kendini geliştirmiş ve yetkinlik kazanmış profesyonellerden yardım almayı tercih edebilmektedir. Bu firmalar dikkat edilmesi gereken hususları doğru bir şekilde analiz ederek uygulamaya koymaktadır. Bu noktada her zaman göz edilmesi gereken nokta markayı rakiplerinden daha ileri noktaya taşıyacak adımlar atılması olmaktadır. Markayı rakiplerinden ayıran özelliklerin ön plana çıkarılması bu süreçte kullanılması gereken stratejilerden biri olmaktadır.

Marka Konumlandırmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Piyasada benzer alanlarda hizmet vermekte olan onlarca firma bulunmakta ve müşteriler herhangi bir talepleri doğrultusunda satın alma işlemi yapmak için bu firmalar arasında karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu değerlendirme süreci tüketim alışkanlıklarıyla şekillenmektedir. Firmaların dönemin koşullarını iyi değerlendirmesi, hedef kitlesinin taleplerini analiz etmesi bu değerlendirme ve karar verme süreçlerinde rakiplerinden daha fazla ön plana çıkmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle marka konumlandırma süreci yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri müşterileri iyi tanımak ve analiz etmek olmaktadır. Sadece müşteri kitlesini tanımak yeterli olmamakta aynı zamanda piyasadaki diğer markaların da tanınması ve karşılaştırmalar yapılarak eksik yönlerin belirlenmesi de bu süreçte olması gerekenlerden olmaktadır. Aynı zamanda bu süreç markanın rakiplerinden ayrıldığı noktaları göz önünde tutmasına ve reklamcılığın her aşamasında bu noktaları ön plana çıkarmasına sebep olmaktadır. Pek çok firma kendilerini rakiplerinden ayrı bir noktada göstermek için çaba harcamakta ve bu sağlandığı takdirde müşterilerin algısında daha iyi bir yere sahip olmayı başarmaktadır.

Bu alanda hizmet veren profesyonel birçok firma ve kişi bulunmaktadır. Pazarlama sektörü geniş bir alan olduğu için bu alana pek çok uzman yetiştirilmektedir. Bu uzmanlar marka konumlandırma sürecinin son aşaması gerçekleşip müşterilerin zihninde oluşacak markanın imajı belirlenene kadar hizmet vermektedir. Belirlenen bu imajın ne denli iyi ve sağlam olduğu firmanın müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına ne denli cevap verdiği ile de ilgili olmaktadır. Rakiplerinden farklı bir yer edinmek isteyen firmalar üretim, reklam ve pazarlama aşamalarının tümünde müşteri memnuniyetini benimseyerek hareket etmektedir. Her bir süreç için atılacak adımlar belirlenirken markalar müşterilerin zihninde isimlerinin ve ürünlerinin nasıl bir yer edineceğini düşünerek hareket etmektedirler. Bu süreçlerde yaşanacak en küçük detaylar bile markanın zihinlerde nasıl bir edineceğini doğrudan etkilemektedir. Atılacak adımların her birinin sağlam temeller ile atılmasının gerekli olduğu bu alanda profesyonelleşmiş kişiler tarafından belirtilmekte ve süreçlerin her birinde uzman kişilerce çalışılması gerekliliği doğmaktadır.

İyi Bir Marka Konumlandırma Sürecinin Avantajları

Marka konumlandırma süreci dendiğinde akla gelen pek çok pazarlama unsuru olmaktadır. Her aşaması önemli olan bu süreç iyi bir şekilde değerlendirildiğinde firmalara oldukça iyi geri dönüşler sağlamaktadır. Markalaşma süreci ve marka konumlandırmanın verimli geçtiği markalar diğer rakiplerinden daha ön planda olmayı başarabilmektedir. Yansıttıkları kurumsal kimlik ve oluşturdukları iyi birer imaj sayesinde daha çok tercih edilebilir hale gelmeleri sağlanmaktadır.  Marka konumlandırma sürecinin nasıl işletilmesi gerektiği bazı detaylarıyla markadan markaya farklılık göstermektedir. Çünkü her markanın sunduğu ürün veya hizmetler kadar hedef kitleleri de farklılık göstermektedir. Hedef kitlenin değişmesi taleplerin değişmesi anlamına geldiği için üretim aşamasına doğrudan etki etmektedir. Pazarlama ve reklam süreci üretim sürecinin ardından geldiği için bu süreçten oldukça etkilenmektedir. Bu nedenle öncelikli olan hedef kitlenin taleplerine uygun çalışmalar yürütülmesi olmaktadır.

İyi bir marka konumlandırma sürecinin koşullarından biri stratejinin doğru belirlenmesi olmaktadır. Hangi faktöre göre konumlanma yapılacağının doğru seçilmemesi marka konumlandırma hataları arasında değerlendirilebilmektedir. Bu hataya düşülmemesi için ürün veya hizmetin hangi yönlerinin vurgulanmak istendiği belirlenmektedir. Vurgulanan bu özellik rakiplerden ayrılan bir özellik olduğu takdirde daha ilgi çekici olmaktadır. Bu nedenle rakiplerden ayrı bir noktada durmak amaçlandığında bu konumlandırma tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Her ürün ve hizmet için birçok marka ile seçenekler sunulduğu için firmaların kendilerini ön plana çıkaracak her türlü pazarlama ve reklam tekniğinden yararlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle piyasayı iyi takip etmek bu süreçler için olmazsa olmaz durumlar arasında bulunmaktadır. İnsanların tüketim ihtiyaçları ve alışkanlıkları pek çok faktörden etkilenerek zaman içerisinde değişime uğramaktadır. Önemli olan hedef kitleyi ve hedef kitledeki değişimleri her zaman için iyi analiz etmek olmaktadır. Hedef kitlesini iyi tanıyan ve buna göre adımlar atan her firma rakiplerinden bir adım önde olmaktadır.

Marka Konumlandırma Örnekleri

Günümüzde hemen her gün birçok markanın sunduğun ürün ve hizmetlerle karşılaşmak mümkün olmaktadır. Rekabetin oldukça yaygın olduğu bir Pazar ortamı bulunmakta ve bazı firmalar diğerlerinden ayrılırken bazıları henüz marka konumlandırma süreçlerini tam olarak sağlayamadıkları için farklılıklarını ortaya koyamamaktadır. Bu durumunun pek çok sebebi olabilirken atılması gereken bazı önemli adımların doğru atılmasıyla markalar bir sıçrayış yaşayabilmekte ve istedikleri performansa ulaşma noktasında ilerleyebilmektedir. Markalaşma süreci pek çok faktörü bir arada bulundurmakta ve bunun sonucunda müşterilerin gözünde o markanın bir imajı oluşmaktadır. Bu imajı şekillendirmek emek isteyen bir süreç olmakta ve profesyonellik gerektirmektedir. Bu profesyonelliğin sağlanması için bu alanda hizmet veren kuruluşlardan marka konumlandırma örneği alınabilmektedir.

Her ne kadar oluşmuş pek çok marka konumlandırma örneği mevcut olsa da her marka ve ürün için özgün çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle marka konumlandırma planlarının yapılması için markalar ve pazarlama uzmanları iş birliği içerisinde olarak çalışmalar planlaması gerekmektedir. Uygulanacak bu çalışmaların yeterli ve iyi olması müşterilerin algılarına direkt olarak etki ettiği için tüketim alışkanlıklarını şekillendirmektedir. İyi reklamı ve pazarlaması yapılan ürün veya hizmetler çok daha fazla tercih edildiğinden bu alana ait çalışmaların tamamı profesyonel çalışmalar halini almıştır.